. .
ياس
صفحه نخست   ::   .... آرشيو  ::   تماس با من   
 
چهل پند از حضرت علی(ع)

      حلول ماه ماه رمضان مبارک                                                                               

''''''''''''''''''''''''''''چهل پند از حضرت علی(ع)'''''''''''''''''''''''''''''

۱) توکل در امور '''''''''''
۲
) شرکت در خیر '''''''''''''''
۳) چشمپوشی از انتقام  ''''''''''''''''                                               
۴) یاری به مظلوم ''''''''''''
۵) پایداری در حوادث '''''''''''''''''''
۶) خوشروئی با همسر ''''''''''''''''''''
۷) ملایمت با نادان''''''''''''''''''
۸) تأمل در جواب'''''''''''''''

 

۹) احترام به مهمان ''''''''''''''''''''''
۱۰) جوانمردی با فرد شکستخورده ''''''''''''''''''
۱۱) دلجوئی از غریبان ''''''''''''''''''''
۱۲) دوری از شهوت ''''''''''''''''
۱۳) راستی در گفتار '''''''''
۱۴) پیشدستی کردن در سلام '''''''''''
۱۵) نوازش بر یتیمها ''''''''''''''''
۱۶) احترام به پدر و مادر '''''''''''''
۱۷) دوری از کبر '''''''''''''''
۱۸) پرهیز از غیبت '''''''''''''''''
۱۹) پیروزی در جهاد '''''''
۲۰) اصرار در طاعت '''''''''''''
۲۱) مخالفت با نفس '''''''''''''
۲۲) سعی در اخلاص '''''''''''''''''''
۲۳) مصاحبت با افراد نیک '''''''''''''
۲۴) شکر بر نعمت '''''''''''
۲۵) بخشش با قدرت '''''''''''''
۲۶) عبادت از مریض '''''''''''''''''
۲۷) ایثار بر افراد مسکین '''''''''''
۲۸) خدمت به خلق ''''''''''''
۲۹) ادب در کلام ''''''''''''''''''''''''''
۳۰) عطا در مقام '''''''''''''''''''''
۳۱) صبر در مصیبتها '''''''''''
۳۲) مهربانی با مردم ''''''''''''''''''''
۳۳) وفا در عهد ''''''''''''''''
۳۴) دادرسی در داوری '''''''''''''''''''''''''''''
۳۵) نظافت در پوشش '''''''''''''''
۳۶) کنارهجوئی در بخل ''''''''''''''''''
۳۷) اندازه در معاش ''''''''''''''''''''
۳۸) تفکر در امور ''''''''''''''''''
۳۹) پرهیز از خشم '''''''''''''''''''''''''
۴۰) استقامت در کار''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 


پيام هاي دوستان() ٥ شهریور ۱۳۸۸ - سامان | سامان لينک به نوشته