. .
ياس
صفحه نخست   ::   .... آرشيو  ::   تماس با من   
 
راههای نفوذ شیطان در انسان،عوامل یاری دهنده،راههای مبارزه بااو

راههای نفوذ شیطان
  
 

 

1- ایجاد فتنه واشوب در بین مسلمانان و همچنین سوء ظن

در بین انان :

« ان ابلیس قد یئس ان یعبده الصالحون ....ولکن یسعی بینهم

فی التحریش...» حدیث پیامبربه روایت مسلم

( بحقیقت شیطان از اینکه بندگان صالح خداوند او راعبادت کنند،

ناامید شدهاست ولی همیشه در تلاش است تادر بین فتنه و

اشوب و جنگ و جدل ایجاد کند )

2- ارایش وزیبا جلوه دادن بدعت برای انسان :

شیطان به انسان می گوید مردم در این برهه از زمان دین را ترک

کرده اند وواقعا برگرداندن انان بدین موشکل است.

پس امیدوارم با اضافه کردن به بعضی از عبادتهایی که ما انجام

می دهیم مردم به سوی دین ودینداری بر گردند

یابعضی ها می گویند شاید با اوردن وساختن بعضی احدیث انان

را بترسانیم وبدین برگردانیم

 3--رسیدگی کامل به یک چیز وعدم رسیدگی وکوتاهی درموارددیگرقضایا:

 

الف- درارتباط بافرد:

فردی مثلا مر تکب گناهان ونافرمانیهای زیادی می شود ودر عین

حال نماز می خواندو معترف است به اینکه نماز ستون دین است،

تابدین ترتیب کوتاهی خود رادرموردسایرعبادات دیگر توجیه کند

درست است که نماز ،اساس دین است ولی کل دین نیست،بااین روش

وطرزفکر،شیطان پرده بر کوتاهی وسستی های اومی کشد،

ب-ارتباط بااجتماع:

به عنوان مثال ان فرد معتقد است که مهمترین چیز مسائل سیاسی

است،زیرامیگویدماالان درعصری سیاسی زندگی می کنیم،وزمان،زمان مسجدوتزکیه

وتکیه خانه و...نیست.وکسانی که معتقدبه این نوع گرایش فکری وجریان

حرکتی هستند،درربطه باکمونیسم،لائیک،فراماسونری(اصول برادری فراموسونها)،

وبهائی،قادیانی...اگاهیهای زیادی دارند،امااگردرمورداسلام ازانان سوال بکنی،هیچگونه اطلاع  واگاهی ندارند ؟! ویا به عکس .

 

4- تأخیر،دست به دست کردن ،امروز وفرداکردن،به عقب انداختن.

5- ایجاداحساس کمال وکامل بودن دروغین وجعلی وکاذب درانسان.

6- عدم تشخیص وارزیابی دقیق ودرست نسبت به خود واستعدادهای درونی.

7- ایجاد شک وتردید،دودلی وبدگمانی.

8- ترساندن ازیاران شیطان وفقروتنگدستی.

9- غرور و خود بزرگ بینی انسان.

10- بی ارزش نگاه کردن به مردم.

11- حسادت وبدخواهی.

12- کم احترامی به مردم.

13- ریاوستایش بیجای دیگران.

14- انتظاروچشم داشتن ازدیگران.

15- بخل وعدم بخشش به نیازمندان.

16- علاقه بسیار شدید به خوشگذرانی ورفاه.

 

عوامل یاری دهنده ی شیطان درادای وظیفه ی خود

 

1- جهل ونادانی

2- تبعیت ازهوی وهوس

3- غافل بودن از راههای نفوذ شیطان درانسان

 

راههای علاج ومبارزه باشیطان

1- ایمان وباورراستین به خداوند

2- کسب علوم شرعی ازطریق کتابهای مرجع صحیح اصای

3- خلوص نیت وعمل برای دین خدا

4- ترس از عاقبت شر

 5- یاداوری مرگ و فانی بودن عمر

6- ذکرویادخدا وپناه بردن به اوازشرشیطان

7- اطمینان کامل به عذاب ووحشت قبر

8- اطمینان کامل به محاسبه مثقال به ذره خذاوند درروزقیامت

9- قناعت به تقسیم حکیمانه روزی ازطرف خداوند

10- محدودکردن توقع پاداش ازخداوند

11- استغفاروگام برداشتن جدی به سوی توبه

12- باوری راستین به « شدیدالعقاب » بودن خداوند

13- رضائیت کامل به انچه خداوند پیش بیاورد

14- تحکیم ولایت ودوستی بامؤمنین

15- رعایت حقوق دیگران

 

منع:راههای نفوذشیطان برصالحان

تألیف:عبدالله خاطر

ترجمه:امرچوره ای

ودیگر


پيام هاي دوستان() ٥ مهر ۱۳۸۸ - سامان | سامان لينک به نوشته