اعمال شب و روز عید فطر اعمال روز عید فطر: - غسل بعد از غروب آفتاب

بسم الله الرحمن الرحیم


اعمال شب وروز عید فطر


اعمال شب عید فطر :
با توجه به روایات واحادیث مفصلی که وارد شده است این شب یکی از لیالی بسیار گرانقدر وشریف است و ارزش وبهای آن را نمی توان کمتر ازشب قدر دانست .
اما برای این شب آدابی است که مادر ذیل بدان اشاره می نمائیم :
1- غسل بعد از غروب آفتاب.
2- احیاء و شب زنده داری درآن شب وخواندن نمازودعا وطلب استغفاراز حضرت حق تعالی
3- خواندن دعای زیر بعداز نمازهای مغرب و عشاء ونمازصبح ونماز عید :


اللهُ اَکبرُ اللهُ اَکبرُ لاالهَ الا اللهُ وَاللهُ اَکبرُ، اَللهُ اَکبرُ ولِلّّهِ الحمدُ ، الحَمدُ لِلّّهُ عَلی ما هَدَینا وَلَهُ الشَّکُر عَلی مااَولَینا

 

4- بعدازاتمام نماز مغرب ونافله آن دستها رابه سوی آسمان بلند کرده وبگوید :

 

 یا ذالمَنِّ وَالطَّولِ یا ذَالجودِ یامُصطََفِیَ مُحَمَّدٍ وَناصِرَهُ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالَ مُحَمَّدٍ وَاغفِرلی کُلَّ ذَنبٍ اََحصَیتَهُ وَهُوَ عِندَ کَ فَی کِتابٍ مُبینٍ

 

پس به سجده رفته وصد مرتبه اَتوبُ اَلَیَ الله بگویید وحاجت خود را از خداوند بخواهید که انشاء الله برآورده می شود .
5- ذکر « یا دائم الفضل » را ده مرتبه بگوئیم وآن ذکر این است :

 

 یا دائِمَ الفضلَ عَلیَ البَریة یاباسِطَ الیَدینَ باَلعَطیََّة یاصَاحبَ المَواهبَ السَّنیَّة صَلِّ عَلی مُحَمَّدِ وَالهِ خَیَّر الوَری سَجِیَّةً وَاغفِرلَنا یاذَالعُلی فی هذِهِ العَشیَّةِ


6- خواندن دورکعت نماز که حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) درمورد این نماز فرموده اند :

به آن خداوندی که جانم دردست اوست هرکس این نماز را بخواند هرحاجتی که داشته باشد به اوعطا نموده واگر گناهان اوبه عدد ریگهای بیابان باشد خداوند گناهان وسیئات اورا ببخشاید زمان خواندن این نماز بعداز نماز مغرب ونافله آن بوده ونحوه خواندن آن بدین شرح است :
در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید را هزار مرتبه خوانده ( التبه با توجه به روایات دیگر بجای هزار مرتبه می توان صد مرتبه سوره توحید را خواند ) ودررکعت دوم بعد از حمد سوره توحید را یک مرتبه بخوانیم .
 بعد از اتمام به سجده رفته و صد مرتبه بگوئیم: اَتَوُبُ الی الله

 سپس بگوید :


یا ذَالمَنِّ وَالجُود یاذَالمَنِّ وَالطَّولِ یا مُصَطفِیَ مَحَمَّدٍ صَلیَّ اللهُ عَلَیهِ وَالهِ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالهِ وَافعَلَ بی کذا وَکذا

که به جای کذا و کذا حاجات خود را ازخداوند طلب می نمائیم . دربعضی ازروایات خواندن دعای ذیل بعداز نماز مذکور نیز توصیه شده است : وآن این دعا این است :

 

یااَللهُ یااَللهُ یااَللهُ یارَحمنُ یااَللهُ یارَحیمُ یااَللهُ یا مَلِکُ یااَللهُ یاقُدوَّسُ یااَللهُ یا سَلامُ یااَللهُ یا مُؤمنُ یااَللهُ یامُهَیمنُ یااَللهُ یاعَزیزُ یااَللهُ یاجبَّارُ یااَللهُ یامُتَکَبَّر یااَللهُ یاخالقُ یااَللهُ یابارئُ یااَللهُ یا مُصّورُ یااَللهُ یاعَالمُ یااَللهُ یاعَظیمُ یااَللهُ یا علِیمُ یا الله یا کَریمُ یااَللهُ یاحَلیمُ یااَللهُ یاحَکیمُ یااَللهُ یا سَمیُع یااَللهُ یا بَصیرُ یااَللهُ یاقَریبُ یااَللهُ یامُجیبُ یااَللهُ یاجَوادُ یااَللهُ یاماجِدُ یااَللهُ یامَلِیَّ یااَللهُ یاوَفِّی یااَللهُ یامَولی یااَللهُ یاقاضَی یااَللهُ یاسَریعُ یااَللهُ شَدیدُ یااَللهُ یارَؤفُ یااَللهُ یارَقیبُ یااَللهُ یامَجیدُ یااَللهُ یاحَفیظُ یااَللهُ یامُحیطُ یااَللهُ یاسَیَّد السَّاداتِ یااَللهُ یااَوَّلُ یااَللهُ یااخِرُ یااَللهُ یاظاهرُ یاالله ُ یاباطَنُ یااللهُ یا فاخرُ یااَللهُ یا قاهِرُ یااَللهُ یا رَبَّاهُ یااَللهُ یا رَبَّاهُ یااَللهُ یارَبَّاهُ یااَللهُ یاوَدُودُ یااَللهُ یا نُورُ یااللهُ یارافِعُ یااَللهُ یامانِعُ یااَللهُ یا دافِعُ یااَللهُ یا فاتِحُ یااَللهُ یانَفاحُ یااَللهُ یا جَلیلُ یااَللهُ یاجَمیلُ یااَللهُ یاشَهیدُ یااَللهُ یاشاهدُ یااَللهُ یامُغیثُ یااَللهُ یاحَبیبُ یااَللهُ یافاطِرُیااَللهُ یامُطَّهِرُ یااَللهُ یامََلکَ یااَللهُ یامُقتدرُ یااَللهُ یاقابضُ یااَللهُ یاباسطِ یااَللهُ یامُحیی یااَللهُ یامُمیتُ یااَللهُ یاباعثُ یااَللهُ یاوارثُ یااَللهُ یامُعطی یااَللهُ یامُفِضلُ یااَللهُ یامُنعمُ یااَللهُ یاحَقَّ یااَللهُ یامِبینُ یااَللهُ یاطَیِّبُ یااَللهُ یامُحسِنُ یااَللهُ یامُجملُ یااَللهُ یامُبدئُ یااَللهُ یامُعیدُ یااَللهُ یاباریُ یااَللهُ بابَدیعُ یااَللهُ یاهادیُ یااَللهُ یاکافیَ یااَللهُ یاشافیَ یااَللهُ یاعَلیُّ یااَللهُ یاعَظیمُ یااَللهُ یاحَنَّانُ یااللهُ یامَنَّانُ یااَللهُ یاذالطَّولِ یااَللهُ یامُتعالی یَااللهُ یاعَدلُ یااَللهُ یاذَالمَعارجِ یااَللهُ یاصادقُ یااللهُ یاصَدوقُ یااَللهُ یادَیَِّانُ یااَللهُ یاباقی یااَللهُ یاواقی یااللهُ یاذالجلالِ یااَللهُ یاذاالاکرامِ یااللهُ یامَحمُودُ یااَللهُ یامَعبودُ یااللهُ یاصانِعُ یااَللهُ یامُعینُ یااَللهُ یامُکوِّنُ یااَللهُ یافََعَّال یااَللهُ یالَطیفُ یااَللهُ غَفُورُ یااللهُ یاشَکورُ یااللهُ یانُورُ یااَللهُ یاقَدیرُ یااَللهُ یارَبَّاهُ یااَللهُ یا رَبَّاهُ یااَللهُ یارَبَّاهُ یااَللهُ یارَبَّاهُ یااَللهُ یا رَبَّاهُ یااَللهُ یارَبَّاهُ یااَللهُ یارَبَّاهُ یااَللهُ یا رَبَّاهُ یااَللهُ یارَبَّاهُ یااَللهُ یارَبَّاهُ یااَللهُ اَسئلُکَ اَن تُصَلِّیَ عَلی مُحمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ وتَمُنَّ عَلَیَّ بِرِضاکَ وَتَعفُوَ عَنِّی بِحِلمِکَ وَتُوسَّعَ عَلَیَّ مِن رِزقکَ الحَلالِ الطَّیَّب وَمِن حَیثُ اَحتَسبُ وَمِن حَیث لااَحتَسبُ فَاِنَّی عَبدُکَ لَیسَ لی اَحدٌ سُواکَ وَلا اَحَدٌ اُسئَلُهُ غَیرُکَ یااَرحَمَ الرَّاحَمینَ ماشَاءاللهُ لاقُوَّةَاِلا بِاللهِ العَلِیَّ العَظیم

 

پس به سجده می روی ومی گوئی :

 

 یااللهُ یااللهُ یااللهُ یارَبَّ یارَبَّ یارَبَّ یامُنزِلَ البرَکاتِ بَکَ تُنزَلُ کُلَّ حاجَةٍ اَسئَلُکَ بِکلِّ اسمٍ فی مَخزُونِ الغَیبِ عندَکَ وَالاَسماءِ المَشهُوراةِ عِندَکَ المَکتُوبةِ عَلی سَرادِقِ عَرشِکَ اَن تُصَلِّیَ عَلیَ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاَن تَقبَلَ مِنَّی شَهرَ رَمضانَ وَتَکتُبَنِِی مِنَ الوافدینَ اِلی بَیتَِکَ الحرَامِ وَتَصفَحَ لی عَنِ الذُّنوُبِ العِظامِ وَتَستَخرجَ لی یارَبَّ کُنوُزَکَ یارَحمَنُِ


7- خواندن هفت بار نماز دورکعتی (چهارده رکعت ) بدین صورت که باید بعدازحمد آیه الکرسی را یک مرتبه و سوره توحید را سه مرتبه بخوانیم ودرفضیلت وارزش این چهارده رکعت نمازآمده است ثواب وپاداش هررکعت این نماز ثواب عبادت چهل سال وعبادت هرکسی که درآن ماه روزه گرفته ونمازخوانده می باشد .


اعمال روز عید فطر


این روز یکی ازروزهای بزرگ وعظیم الشأن بوده ویکی ازاعیاد بزرگ اسلامی است و اعمال خاص خودرا دارد که مادراینجا بدان اشاره می نمائیم :
- خواندن دعائی که درقسمت سوم اعمال شب عید فطر آمد دربعداز نمازصبح
-غسل کردن که زمان انجام آن بعداز طلوع فجرتا قبل از خواندن نمازعید است .
- دادن زکاة فطره( فطریه ) پیش ازخواندن نماز عیدفطر( کتب فقهی زکاة فطره را واجب موکد دانسته شرط قبولی روزه ماه مبارک رمضان وسبب حفظ تا سال دیگر می دانند)

- خواندن نماز عید فطر:
این نماز اعمال مستحبی مربوط به خود را دارد این اعمال ازهنگام حرکت کردن ازمنزل شروع می شود ما دراینجا ابتدا آن را ذکر نموده سپس نحوه خواندن نماز را بیان می کنیم :
- پوشیدن جامه تمیز ونیکو و معطر نمودن خود
- حرکت برای ادای نماز بعدازطلوع آفتاب وخواندن این دعا که یادگار حضرت امام باقر( علیه السلام) است :


اللهُمَّ مَن تَهَیَّاًَ فی هَذا الیَومِ اَو تَعَبَّاءَ اَو اَعَدَّ وَاستَعَدَّ لِوفادَةٍ اِلیَ مَخلوُقٍ رَجاءَ رفدِهِ وَنَوافِلهِِ وَ فَواضِله وعَطایاهُ فانَّ اِلیکَ یاسَیَّدی تََهیِئَتی وَتَعبِئَتی وَاِعدادی وَاستِعدادی رَجَاءَ رِفدِکَ وَجَوائزکَ وَنَوافِلِکَ وفَواضِلکَ وَ فَضائِلکَ وَعَطایاکَ وَقَدغَدَوتُ اِلیَ عیدِ مِن اَعیادِ اُمَّةِ نَبیَّکَ مَحَمَّدٍ صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ وَعَلیَ الهِ وَلَم اَفِد اِلیکَ الیَومَ بِعمَلَ صالحٍ اَثقُ بِهِ قَدَّمتُهُ وَلا تَوَجَّهتُ بَمِخلوُقٍ اَمَّلتُهُ وَلکِن اَتَیتُکَ خاضِعاً مُقِرّاً بِذُنُوبی وَاِسائَتی اِلی نَفسی فَیا عَظیمُ یاعَظیمُ یا عَظیمُ اِغفرلِیَ العَظیمَ مِن ذُنُوبی فَاِنَّهُ لایَغفرُالذِنُوبَ العِظامَ اِلاَّ اَنتَ یا لا اِلهِ اِلاَّ اَنتَ یااَرحَمَ الرَّاحمینَ
- افطارکردن با خرما وشیرینی قبل ازخواندن نماز و خوردن ترتبت حضرت سید الشهداء ( علیه السلام) که مستحب بوده و شفای هر دردی است.
اما نحوه خواندن نماز عید بدین شرح است :
این نماز دورکعت است رکعت اول بعد از حمد سوره اعلی را خوانده و پنج تکبیر می گوئیم و بعداز هرتکبیر قنوت بسته واین دعارا می خوانیم :

اَللهُمَّ اَهلَ الکِبرِیاء وَالعَظَمَةِ وَاَهلَ الجوُد وَالجَبَروتِ وَاَهلَ العَفوِ وَالرَّحمَةِ وَاَهلَ التَّقوی وَالمَغفِرةِ اَسئَلکَ بِحَقَّ هذَا الیَومِ الَّذی جَعَلتَهُ لِلمسلمینَ عیداً وَلِمحُمدٍ صَِلیَّ اللهُ عَلَیهِ وَالهِ ذُخراً وَ مَزیداً اَن تُصَلِّیََ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاَن تُدخِلنی فِی کُلَّ خَیراَدخَلتَ فیهِ مُحَمَّداً وَالَ مُحَمّدٍ وَاَن تُخرجِنی مِن کُلَّ سُوءٍ اَخَرَجتَ مِنُهُ مُحَمَّدًا وَالَ مُحَمَّدٍ صَلَواتکَ عَلَیهِ وَعَلَیهم اَللهُمَّ اِنَّی اَسئَلکَ خَیرَ ماسَئَلکَ عِبادُکَ الصَّالحُونَ وَاَعُوذُبِکَ مِمَّا اِستَعاذَمِنهُ عِبادکَ الصَّالحونَ
دررکعت دوم بعد از حمد ، سوره والشمس را خوانده پس از گفتن چهار تکبیر که بعداز هر تکبیر یک قنوت با دعای ذکر شده راخوانده سپس به رکوع رفته وپس ازاتمام نماز تسبیحات حضرت زهرا (سلام الله علیها) می خوانیم.

 خواندن دعاهای بسیاری تأکید شده است که بهترین آنها دعای چهل و ششم ازصحیفه سجادیه است
- زیارت امام حسین (علیه السلام)
- خواندن دعای ندبه

/ 0 نظر / 28 بازدید